Algemene Voorwaarden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Digi-Video als auteursrechthebbende.

Digi-Video – 01-01-2018

Inhoudsopgave:

ARTIKEL 1         –       Definities
ARTIKEL 2         –       Toepasselijkheid voorwaarden
ARTIKEL 3         –       Openbaarheid en wijziging
ARTIKEL 4         –       Offertes en overeenkomsten
ARTIKEL 5         –       Uitvoering van opdrachten
ARTIKEL 6         –       Overdracht van rechten
ARTIKEL 7         –       Auteursrechten
ARTIKEL 8         –       Overmacht en onvoorziene omstandigheden
ARTIKEL 9         –       Aansprakelijkheid
ARTIKEL 10       –       Tarieven en betalingsvoorwaarden
ARTIKEL 11        –       Ontbinding
ARTIKEL 12       –       Geschillen

Art. 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Opdrachtnemer: Digi-Video.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
  • Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
  • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Digi-Video.

Art. 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten, abonnementen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaard voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2.2 Tevens zijn op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van opdrachtnemer recente, aan de opdrachtgever verstrekte, tariefkaart(en), en de daarbijvermelde bepalingen en (aanlever)condities alsmede de toelichting daarop, van toepassing.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de wederpartij of haar bureau wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijking van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend jegens opdrachtnemer gelden indien een dergelijke afwijking vooraf en schriftelijk door opdrachtnemer is aanvaard.

2.4 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de overeenkomst zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Art. 3 – Openbaarheid en wijziging

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn voor iedere belanghebbende in te zien op de website van Digi-Video.

3.2 Opdrachtnemer is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden één maand na hernieuwd depot in werking.

3.3 Overeenkomsten waarop wijzigingen als bedoeld in Art. 3.2 van toepassing worden, zullen zonder dat dit over en weer tot enige schadevergoeding verplicht door de opdrachtgever kunnen worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden binnen 10 werkdagen nadat de opdrachtgever in redelijkheid, doch niet langer dan één maand na deponering, van de wijzigingen heeft kunnen kennisnemen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.De opdrachtgever dient bij de opzegging opgave te doen van de gronden die in redelijkheid de opzegging in verband met de wijziging (kunnen) rechtvaardigen.

3.4 Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden met het doel deze in overeenstemming te brengen c.q. te doen zijn met wettelijke en/of andere overheidsvoorschriften en/of richtlijnen en/of regelgeving van een eventuele branche-organisatie en/of rechterlijke uitspraken waaraan opdrachtnemer zich (in redelijkheid) dient te houden, kunnen voor de opdrachtgever geen grondslag zijn voor een opzegging als bedoeld in Art. 3.3.

Art 4. – Offertes en overeenkomsten

4.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.2 Opdrachtnemer stelt zijn offertes  samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren. Deze uren worden in alle redelijkheid bepaald. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Offertes zijn op basis van een hermontage. Opdrachtnemer legt eindproduct voor aan opdrachtgever en daarna kan er nog een maal aanpassingen worden verricht. Meer veranderingen vallen onder additionele kosten.

4.4 Een overeenkomst of wijziging daarvan is bindend, nadat opdrachtnemer een door opdrachtgever ondertekend exemplaar van de overeenkomst dan wel schriftelijke berichtgeving, waaruit blijkt dat de opdrachtgever de door opdrachtnemer gedane aanbieding heeft aanvaard, heeft ontvangen.

Art. 5 – Uitvoering van opdrachten

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5.3 Opdrachtnemer beschouwt een opdracht als afgerond op het moment dat de opdracht conform overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is opgeleverd.

Art. 6– Overdracht van rechten

Rechten en verplichtingen die de opdrachtgever jegens opdrachtnemer heeft zijn strikt persoonlijk en kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer

Art. 7 – Auteursrechten

7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat al het door hen aangeleverde materiaal, zij het van stoffelijke, auditieve, visuele of andere aard, niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toekomend recht, waaronder mede begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom, en dat zij in de meest ruime zin van het woord bevoegd zijn het materiaal te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen.

7.2 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schade en interesses welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen ter zake van de uitvoering van de opdracht. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder meer voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op auteursrecht van deze derden.

7.3 De auteursrechten van het door opdrachtnemer geproduceerde materiaal blijven ten alle tijden eigendom van opdrachtnemer tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Art. 8 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

8.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Indien opdrachtnemer als gevolg van een overmachtsituatie gedurende een periode van één maand of langer niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met opdrachtnemer, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding verplicht zijn, te ontbinden.

8.2 Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is sprake indien opdrachtnemer verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van opdrachtnemer.

Art. 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan de producent zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtnemer, direct of indirect veroorzaakt door het door of namens de opdrachtgever aangeleverde materiaal en/of de openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan, terwijl de opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaart voor aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door het aangeleverde materiaal en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan.

Art. 10 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

10.1 De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

10.2 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur tenzij expliciet anders is overeengekomen.

10.3 Opdrachtnemer hanteert een kilometer vergoeding van €0.30 per km. Tenzij expliciet anders is overeengekomen.

10.4 Indien in een offerte of overeenkomst wordt gesproken over een ‘opnamedag’ betreft dit een werkdag van 10 uur incl. reistijd.

10.5 Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

10.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Art. 11 – Ontbinding

11.1 Zowel opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

11.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien aan de ander (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de ander zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de ander wordt geliquideerd, de ander zijn huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de ander beslag wordt gelegd dan wel de ander anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

Art. 12 – Geschillen

Indien tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist en/of niet tijdig uitvoeren van deze overeenkomst, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen.

Ook samenwerken?

Wil je weten waar jouw kansen liggen? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en wij kijken graag naar alle mogelijkheden.